Zakres usług

Naszym atutem jest elastyczność i szerokie otwarcie na potrzeby klienta.

 • Kancelaria posiada doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej w każdym etapie inwestycji: począwszy od studium wykonalności, czynności związanych ze znalezieniem odpowiedniej lokalizacji i nabyciem nieruchomości, poprzez wszelkie niezbędne procedury administracyjne, wszelkie umowy związane z przygotowaniem i realizacją inwestycji, aż do etapu końcowego rozliczenia i egzekwowania zobowiązań i roszczeń finansowych.

  Swoje doświadczenie zdobywaliśmy obsługując na terenie całej Polski zarówno wielomilionowe i prestiżowe inwestycje, jak i rozwiązując problemy prawne powstające przy realizacji mniejszych inwestycji. Kancelaria świadczy pomoc prawną z uwzględnieniem specyfiki danego Klienta wynikającej z charakteru w jakim uczestniczy on w realizacji inwestycji : obsługujemy zarówno Inwestorów (w tym publicznych), jak i Projektantów, Inżynierów/Inspektorów Nadzoru, Generalnych Wykonawców i Podwykonawców.

  Klienci szczególnie cenią sobie stałą obsługę prawną inwestycji, w ramach której nasi prawnicy mogą poznać każdą inwestycję „od podszewki”, co pozwala na ochronę interesów prawnych i finansowych naszych Klientów od najwcześniejszego możliwego etapu. Zamiast „gasić pożary” zapobiegamy ich powstawaniu. Kancelaria świadczy również usługi prawne związane z szeroko rozumianym obrotem nieruchomościami, w tym także związane z ustaleniem i uregulowaniem statusu prawnego nieruchomości oraz dochodzeniem związanych z tym roszczeń.

 • Pomagamy naszym klientom w postępowaniach przed organami administracji I i II instancji, przygotowując odwołania i zażalenia od decyzji i postanowień wydanych przez organy, a także kierując do sądów administracyjnych skargi.

  Posiadamy doświadczenie (zarówno z perspektywy organu, jak i strony postępowania) w prowadzeniu spraw administracyjnych z zakresu: gospodarki nieruchomościami, prawa budowlanego, planowania przestrzennego, ochrony środowiska, gospodarowania odpadami i wielu innych.

 • Kancelaria od wielu lat świadczy na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych stałą bądź doraźną pomoc prawną.

  Znamy ograniczenia wynikające ze specyfiki tych podmiotów i zawsze pomagamy szukać rozwiązań prawnych, które w zgodzie z obowiązującym prawem pozwolą naszym Klientom osiągnąć założony cel.

  W ramach doraźnej pomocy prawnej przygotowujemy kompleksowe, szczegółowe i wyczerpujące opinie prawne, analizujące powierzone nam zagadnienia przez pryzmat przenikających się wzajemnie przepisów ustaw szczególnych, z uwzględnieniem zasad wykładni wynikających z ustaw ustrojowych.

  W ramach pomocy prawnej świadczymy również usługi zastępstwa procesowego przed Sądem Najwyższym, sądami powszechnymi i administracyjnymi. Reprezentujemy lub doradzamy naszym Klientom również w toku postępowań prowadzonych przez organy nadzorcze i kontrolne oraz w postępowaniach z zakresu odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

 • Naszym klientom doradzimy dobór odpowiedniej formy prowadzenia działalności gospodarczej i pomożemy ją założyć. Oferujemy pomoc prawną w bieżących sprawach prowadzonej przez nich działalności poprzez sporządzanie umów handlowych, opinii prawnych, udział w negocjacjach.

  Posiadamy bardzo duże doświadczenie w sprawnym i szybkim zakładaniu spółek prawa handlowego. Udzielamy pomocy przy sporządzaniu dokumentów niezbędnych do założenia spółki i jej rejestracji w sądzie rejestrowym.

  Prowadzimy kompleksową obsługę prawną zgromadzeń, uczestnicząc w redagowaniu uchwał oraz innych dokumentów.

  W przypadku zainteresowania przejęciem spółki, przeprowadzamy stosowny audyt prawny podmiotu, który ma zostać przejęty lub z którym ma się odbyć fuzja.

 • Prawo cywilne to dziedzina prawa, która reguluje każdy przejaw aktywności człowieka od jego narodzin, a w przypadku przedsiębiorcy (od jego powstania). Świadczymy pomoc prawną we wszystkich dziedzinach prawa cywilnego, między innymi: ochrona dóbr osobistych, odszkodowania, spadki, sporządzamy projekty umów sprzedaży, zlecenia, budowlanych, pożyczki, i innych.

  Naszym priorytetem jest pełne bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego bardzo często uczestniczymy w negocjacjach poprzedzających zawarcie umowy.

 • Posiadamy bardzo duże doświadczenie w sprawach z zakresu prawa pracy, pomocy prawnej udzielamy zarówno przedsiębiorcom (pracodawcom) jak i osobom fizycznym.

  Oferujemy pomoc prawną w przedmiocie opracowywania wewnętrznych aktów prawa pracy (regulaminy pracy, wynagradzania, inne), sporządzania umów z zakresu prawa pracy, doradztwo w przypadku konieczności rozwiązania umów o pracę z pracownikami, zastępstwo procesowe przed sądami pracy.

  Udzielamy pomocy także osobom fizycznym w dochodzeniu ich roszczeń ze stosunku pracy, jak też w sporządzaniu odwołań do sądu pracy, w sprawach niezgodnego z prawem rozwiązania lub wypowiedzenia umów o pracę.

  Posiadamy także doświadczenie związane ze sporami zbiorowymi.

 • Zamówienia publiczne to dziedzina prawa, w której posiadamy doświadczenie występując zarówno po stronie zamawiającego jak i oferenta.

  Podmiotom zobowiązanym do stosowania prawa zamówień publicznych pomagamy poprzez wybór odpowiedniego trybu zamówienia, sporządzanie dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia.

  Przedsiębiorcom ubiegającym się o udzielenie zamówienia publicznego doradzamy jak sporządzić ofertę, zadać pytanie zamawiającemu lub złożyć odwołanie.

  Posiadamy doświadczenie w zastępstwie prawnym w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą.

 • Spory sądowe są nieodłącznym elementem prowadzenia działalności gospodarczej, dlatego oferujemy pomoc prawną w z zakresie zastępstwa procesowego w sprawach cywilnych, gospodarczych, pracy, przed Sądami I i II instancji a także przed Sądem Najwyższym.

  Skorzystanie z usług profesjonalnego pełnomocnika prawnego jest niezbędne aby należycie i skutecznie przedstawić swoje racje przed sądem, a także sprostać procedurom postępowania.

  W podobnym zakresie reprezentujemy interesy naszych klientów w postępowaniach polubownych (arbitrażowych) przed sądami polubownymi.

  Posiadamy także duże doświadczenie w zakresie sądowego zabezpieczenia roszczeń procesowych naszych Klientów lub obrony przed takim zabezpieczeniem. Tylko w roku 2013 dla naszych Klientów uzyskaliśmy zabezpieczenia (lub ochroniliśmy ich przed zabezpieczeniem) roszczeń o łącznej wartości kilkudziesięciu milionów złotych

 • Świadczymy pomoc prawną w odzyskiwaniu należności. W imieniu naszych klientów prowadzimy negocjacje z dłużnikiem, staramy się doprowadzić do odzyskania należności bez konieczności kierowania sprawy do sądu. Jeśli jednak wypracowane przez nas działania windykacyjne nie przynoszą oczekiwanych efektów kierujemy sprawę do sądu, a w dalszej kolejności do komornika w celu egzekucji należności. Prowadzimy działania mające na celu ustalenie majątku dłużnika, a gdy go nie posiada, staramy się dowiedzieć, czy nie dokonał jego zbycia. Z powodzeniem przeprowadziliśmy wiele postępowań z tzw. skargi pauliańskiej, które w ostateczności doprowadziły do zaspokojenia roszczeń naszych klientów.

 • Świadczymy pomoc prawną w prowadzeniu spraw związanych z legalizacją pobytu cudzoziemców niebędących obywatelami UE na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w tym zakresie posiadamy wieloletnie doświadczenie Świadczymy pomoc prawną także w zakresie uzyskania przez cudzoziemców zezwolenia na pobyt oraz zezwolenia na pracę.

  Usługi te świadczymy także dla przedsiębiorców, którzy chcą zatrudnić lub zatrudniają (przedłużenie zezwolenia na pobyt w Polsce i na dalsze zatrudnienie) cudzoziemców niebędących obywatelami UE.

 • Naszym klientom świadczymy usługi w zakresie prawa upadłościowego i naprawczego, reprezentując ich interesy w postępowaniu przed sądem upadłościowym i naprawczym. W szczególności w imieniu klienta zgłaszamy wierzytelności, redagujemy wnioski o ogłoszenie upadłości, itp. Kancelaria świadczy również usługi w zakresie możliwości przejęcia części bądź całości majątku upadłego podmiotu, w zakresie odzyskania zaległych należności układowych, powstałych w wyniku niezrealizowania układu.

 • Udzielamy pomocy prawnej w sprawach dotyczących uzyskania dofinansowania z Unii europejskiej. Pomagamy w zrozumieniu procedur aplikacyjnych, a także w odwołaniach od niekorzystnych rozstrzygnięć instytucji pośredniczących.

   

Naszym atutem jest elastyczność i szerokie otwarcie na potrzeby Klienta. Każdy Klient sam wybiera najbardziej korzystną dla niego opcję współpracy z kancelarią, w zależności od potrzeb oferujemy kompleksową obsługę prawną opartą na umowie o stałej współpracy, bądź pomoc doraźną w oparciu o umowę na wykonanie konkretnego zlecenia.

Stosujemy nie tylko ryczałtowy i godzinowy sposób rozliczenia usług, ale także elastyczne systemy mieszane. . Wszystko uzależnione jest od potrzeb i oczekiwań naszych Klientów.

Nasze usługi świadczymy według wyboru Klienta: w siedzibie kancelarii, u Klienta, jak i szanując czas naszych Klientów : drogą elektroniczną, bez konieczności odbywania bezpośrednich spotkań.